REGULAMIN

systemu Jackoower – Siedlecki Rower Miejski

[Obowiązuje od 15.06.2017]

Wersja PDF

 

 1. Postanowienia ogólne
  1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z systemu Jackoower – Siedlecki Rower Miejski uruchomionego w mieście Siedlce. Operatorem Jackoower – Siedlecki Rower Miejski jest Nextbike Polska S.A.                  z siedzibą w Warszawie.
  2. Regulamin Jackoower – Siedlecki Rower Miejski wraz z Polityką Prywatności udostępniony jest nieodpłatnie na stronie internetowej jackoower.pl w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią, jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie. Dokument ten można otrzymać w siedzibie Nextbike Polska S.A. z siedzibą                               w Warszawie.
  3. Kontakt:

Nextbike Polska S.A.
ul. Przasnyska 6b
01-756 Warszawa
e-mail: bok@jackoower.pl
tel.: +48 25 748 43 43
(koszt połączenia zgodny z taryfami operatorów).

 1. Systemy Nextbike są kompatybilne, tj. założenie konta w jednym z systemów umożliwia korzystanie                                  z wypożyczalni rowerów w innych miastach, gdzie operatorem jest Nextbike, chyba, że Regulamin danego systemu mówi inaczej. Aktualny wykaz miast, w których funkcjonują systemy Nextbike znajduje się pod adresem www.nextbike.pl/o-nextbike
 1. Definicje
  1. Regulamin – niniejszy Regulamin opisujący zasady i warunki korzystania z Jackoower – Siedlecki Rower Miejski,                      w szczególności warunki, zakres praw i obowiązków oraz odpowiedzialność osób korzystających z możliwości wypożyczania rowerów w systemie Jackoower – Siedlecki Rower Miejski. Akceptacja postanowień Regulaminu                            i spełnienie wszystkich warunków w nim określonych stanowi podstawę i warunek zezwolenia na wypożyczenie roweru w systemie Jackoower – Siedlecki Rower Miejski.
  2. Umowa – Umowa Klienta z Operatorem, ustalająca wzajemne prawa i obowiązki określone w Regulaminie. Uznaje się, że Umowa o treści obejmującej postanowienia niniejszego Regulaminu zostaje automatycznie zawarta w momencie rejestracji Klienta na portalu internetowym jackoower.pl , w aplikacji mobilnej, przy terminalu, a także poprzez kontakt z BOK Jackoower – Siedlecki Rower Miejski i pod warunkiem złożenia przez Klienta oświadczenia o akceptacji Regulaminu oraz uiszczenia opłaty inicjalnej podczas procesu rejestracji Klienta w systemie Jackoower – Siedlecki Rower Miejski.
  3. Operator – Nextbike Polska S.A. realizująca usługi związane z obsługą Jackoower – Siedlecki Rower Miejski                                ul. Przasnyska 6b, 01-756 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000646950, REGON 021336152, NIP 8951981007.
  4. System Jackoower – Siedlecki Rower Miejski – uruchomiony przez Operatora system wypożyczalni rowerów obejmujących w szczególności rowery, infrastrukturę techniczną, oprogramowanie i urządzenia umożliwiające wypożyczanie rowerów.
  5. Klient – uczestnik Systemu Jackoower – Siedlecki Rower Miejski, który zaakceptował Regulamin i dokonał rejestracji                  w Systemie Jackoower – Siedlecki Rower Miejski.
  6. Serwis Jackoower – Siedlecki Rower Miejski – wykonywane przez Operatora czynności związane z eksploatacją, naprawami i konserwacją Jackoower – Siedlecki Rower Miejski.
  7. Biuro Obsługi Klienta (BOK Jackoower – Siedlecki Rower Miejski) – uruchomiona przez Operatora platforma zapewniająca Klientom kontakt telefoniczny z Operatorem poprzez infolinię pod numerem +48 25 748 43 43, kontakt poprzez pocztę elektroniczną e-mail na adres oraz całodobową obsługę. Informacje o funkcjonowaniu BOK Jackoower – Siedlecki Rower Miejski zamieszczane są na stronie internetowej www.jackoower.pl
  8. Stacja Jackoower – Siedlecki Rower Miejski – zestaw stojaków rowerowych wraz z urządzeniami do samodzielnej rejestracji w systemie Jackoower – Siedlecki Rower Miejski oraz do wypożyczenia rowerów poprzez Terminal Jackoower – Siedlecki Rower Miejski, aplikację mobilną Nextbike oraz kontakt z BOK Jackoower – Siedlecki Rower Miejski. Lista Stacji Jackoower – Siedlecki Rower Miejski znajduje się na stronie internetowej, aplikacji mobilnej Nextbike oraz na Terminalu Jackoower – Siedlecki Rower Miejski.
  9. Terminal Jackoower – Siedlecki Rower Miejski – urządzenie do samodzielnego wypożyczenia rowerów znajdujące się na Stacjach Jackoower – Siedlecki Rower Miejski.
  10. Identyfikator Klienta – osobisty numer przydzielony Klientowi przez Operatora zapisany w wersji liczbowej, w postaci numeru telefonu komórkowego, który to numer Klient zdefiniował podczas rejestracji w Jackoower – Siedlecki Rower Miejski oraz 6-cyfrowego nr PIN, który został podany podczas rejestracji w Jackoower – Siedlecki Rower Miejski. W celu usprawnienia procesu wypożyczenia i zwrotu roweru w systemie Jackoower – Siedlecki Rower Miejski, Klient może wykorzystywać po aktywowaniu w Terminalu Jackoower – Siedlecki Rower Miejski: Elektroniczną Kartę Miejską, Elektroniczną Legitymację Studencką ELS lub kartę płatniczą działającą w systemie zbliżeniowym. W trakcie wypożyczenia i zwrotu roweru są one traktowane równoważnie z Identyfikatorem Klienta. W trakcie wypożyczenia i zwrotu roweru Klient ma do dyspozycji następujące sposoby identyfikacji:
   1. numer telefonu komórkowego, który wraz z numerem PIN jest traktowany, jako Identyfikator Klienta,
   2. Karta Miejska – zbliżeniowa, spersonalizowana karta elektroniczna (RFID) posiadająca swój unikalny, zakodowany numer wraz z numerem PIN
   3. Elektroniczną Legitymację Studencką (ELS), zbliżeniowa, spersonalizowana karta elektroniczna (chip + RFID) posiadająca swój unikalny, zakodowany numer, wraz z numerem PIN,
   4. karty płatnicze – konsumenckie karty kredytowe, obciążeniowe, debetowe i przedpłacone emitowane przez organizacje płatnicze emitentów Visa International oraz Mastercard International oraz inna spełniająca wymagania dla uznania jej za elektroniczny instrument płatniczy w rozumieniu ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych (tj. Dz.U. 2016 poz. 1572) wraz z numerem PIN. Terminale są przystosowane do współpracy                           z produktami z rodziny PayPass i PayWave,
   5. inne nośniki kompatybilne z Elektroniczną Kartą Miejską, przystosowane do kodowana biletów komunikacji miejskiej wraz z numerem PIN.

Po zalogowaniu się na swoim koncie na stronie www.jackoower.pl Klient może wyłączyć kod PIN poprzez odznaczenie opcji: Przy każdym wypożyczeniu i zwrocie ze względu na bezpieczeństwo proszę pytać mnie o mój PIN. Opcja ta pozwala na wypożyczenie/zwrot roweru przy terminalu bez konieczności podawania kodu PIN przy użyciu sposobów identyfikacji: b, c, d oraz e.

 1. Tabele Opłat i Kar – cennik usług i opłat Jackoower – Siedlecki Rower Miejski będący integralną częścią Umowy. Cennik dostępny jest na stroniejackoower.pl oraz na terminalach Jackoower – Siedlecki Rower Miejski.
 2. Rachunek przedpłacony – osobiste konto Klienta w systemie rozliczeniowym Systemu Jackoower – Siedlecki Rower Miejski, na którym realizowane są operacje uznania oraz obciążenia za korzystanie z usług i produktów oferowanych                w ramach Systemu Jackoower – Siedlecki Rower Miejski zgodnie z Tabelami Opłat i Kar. Rachunek przedpłacony może być zasilany przez Klienta wpłatą środków „z góry”, w formie przedpłaty.
 3. Opłata inicjalna – kwota wpisowego do systemu Jackoower – Siedlecki Rower Miejski wynosząca 10 zł brutto (słownie: dziesięć złotych) uiszczana przez Klienta przy rejestracji w Jackoower – Siedlecki Rower Miejski, której wniesienie stanowi pierwszą wpłatę na poczet kwoty doładowania, zwracana Klientowi w przypadku niewykorzystania                               i rozwiązania umowy.
 4. Kwota doładowania – opłata w wysokości min. 1zł na poczet wypożyczeń lub innych rozliczeń z Operatorem, wniesiona na Rachunek przedpłacony.
 5. Procedura zabezpieczająca – każde postępowanie podejmowane przez Operatora w przypadku niezwrócenia roweru                w wymaganym terminie i stanie, w szczególności postępowanie wyjaśniające, windykacyjne i sądowe.
 6. Strefa użytkowania – granice administracyjne miasta Siedlce.
 7. Wypożyczenie roweru – wypożyczenie roweru ze Stacji Jackoower – Siedlecki Rower Miejski przy pomocy Identyfikatora Klienta lub inny w sposób opisany w punkcie II.10. Proces wypożyczenia, określa szczegółowo punkt VII. Regulaminu.
 8. Zwrot roweru – oddanie roweru do Stacji Jackoower – Siedlecki Rower Miejski. Proces zwrotu, określa punkt X Regulaminu.
 9. Elektrozamek – mechanizm zwalniający i blokujący rower w stacji dokującej. Wypożyczenie roweru zablokowanego przez elektrozamek jest możliwe poprzez Terminal, aplikację mobilną oraz kontakt z BOK Jackoower – Siedlecki Rower Miejski.
 10. Aplikacja mobilna Nextbike – program przystosowany do wypożyczania oraz zwrotu rowerów w systemie Jackoower – Siedlecki Rower Miejski, umożliwiający korzystanie z systemu. Aplikacja dostępna na urządzeniach z oprogramowaniem iOS, Windows Phone i Android.
 11. Bon gratyfikacyjny/promocyjny – operator przewiduje możliwość doładowania konta założonego w systemie Jackoower – Siedlecki Rower Miejski za pomocą bonu. Kwota bonu oraz jej przeznaczenie ustalana jest przez Operatora      i jest ona bezzwrotna tzn. nie ma możliwości wypłacenia środków z bonu. Środki z bonów wykorzystywane są                            w pierwszej kolejności, przed środkami wpłaconymi przez Klienta. W przypadku Bonów promocyjnych szczegóły dotyczące kwoty, terminu ważności i powodu przyznania określane są w Regulaminie promocji.

 

 • Zasady ogólne korzystania z Jackoower – Siedlecki Rower Miejski
  1. Warunkiem korzystania z Systemu Jackoower – Siedlecki Rower Miejski jest podanie przez Klienta: wymaganych przy rejestracji danych osobowych, akceptacja warunków określonych w niniejszym Regulaminie, dokonanie opłaty inicjalnej. Warunkiem korzystania z Jackoower – Siedlecki Rower Miejski jest ponadto utrzymanie minimalnego stanu konta doładowania Klienta w momencie każdego wypożyczenia w wysokości co najmniej 10 zł (słownie: dziesięć złotych).
  2. Operator wypożycza Klientowi rower na warunkach określonych w Regulaminie. Klient zobowiązuje się przestrzegać warunków Regulaminu, w szczególności zapłacić umówioną opłatę oraz używać roweru zgodnie z przeznaczeniem                    i warunkami Regulaminu.
  3. Osoby, które ukończyły 13 lat, a nie ukończyły 18-go roku życia (zwane dalej małoletnimi), są zobowiązane przed zawarciem Umowy do przekazania Operatorowi pisemnej zgody co najmniej jednego z rodziców lub opiekunów prawnych na zawarcie Umowy oraz oświadczenia o przejęciu przez nich odpowiedzialności z tytułu ewentualnych szkód, powstałych w szczególności w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy oraz pokrywania bieżących zobowiązań określonych w Tabelach Opłat i Kar. W oświadczeniu, co najmniej jeden z rodziców lub opiekunów prawnych musi zobowiązać się do uzupełniania konta małoletniego w Systemie Jackoower – Siedlecki Rower Miejski, w taki sposób aby w momencie wypożyczenia konto było aktywne (VII, pkt. 1). Do zachowania pisemnej formy czynności prawnej Opiekun zobowiązany jest złożyć własnoręczny podpis na zgodzie. Zgoda musi być wysłana drogą elektroniczną na adres e-mail pocztą na adres Operatora lub złożone osobiście w siedzibie Operatora.
  4. Klient może wypożyczyć jednocześnie do czterech rowerów. Po uprzedniej rezerwacji możliwe jest zwiększenie liczby rowerów przy jednoczesnym wypożyczeniu.
  5. Użytkowanie wypożyczonego roweru jest dozwolone w Strefie użytkowania.
 1. Odpowiedzialność / Zobowiązanie
  1. Klient jest odpowiedzialny za użytkowanie roweru zgodnie z jego przeznaczeniem i warunkami Regulaminu.
  2. Klient zobowiązuje się oddać rower sprawny technicznie, w takim samym stanie jak w momencie wypożyczenia,                     a w przypadku wystąpienia awarii roweru w trakcie wypożyczenia, powinien postępować zgodnie z pkt VII.6 poniżej. Klient ponosi odpowiedzialność za skutki zdarzeń wynikających z naruszenia przez niego obowiązującego prawa przy korzystaniu z Systemu Jackoower – Siedlecki Rower Miejski.
  3. Korzystanie z rowerów Systemu Jackoower – Siedlecki Rower Miejski może się odbywać wyłącznie w celach niekomercyjnych.
  4. Klient jest odpowiedzialny za rower / wszystkie rowery wypożyczone przy równoczesnym wypożyczeniu kilku rowerów od momentu wypożyczenia ze Stacji Jackoower – Siedlecki Rower Miejski do momentu zwrotu do Stacji Jackoower – Siedlecki Rower Miejski. W szczególności Klient zobowiązany jest podjąć działania celem zapobieżenia uszkodzeniom oraz kradzieży wypożyczonego roweru, zaistniałe od chwili wypożyczenia roweru z dowolnej Stacji Jackoower – Siedlecki Rower Miejski do momentu zwrotu roweru na dowolnej Stacji Jackoower – Siedlecki Rower Miejski.
  5. W przypadku kradzieży roweru dokonanej podczas wypożyczenia Klient ma obowiązek powiadomić o tym BOK Jackoower – Siedlecki Rower Miejski, bezzwłocznie po stwierdzeniu kradzieży.
  6. Zabronione jest korzystanie z rowerów Systemu Jackoower – Siedlecki Rower Miejski przez osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii; silnych leków przeciwalergicznych, innych leków, które z definicji zabraniają lub zalecają powstrzymanie się od kierowania pojazdami.
  7. Klient ponosi pełną i całkowitą odpowiedzialność oraz zobowiązuje się do pokrycia wszelkich mandatów, opłat itp., otrzymanych przez Klienta, związanych z korzystaniem z roweru i nałożonych na niego z własnej winy.
  8. W przypadku udowodnionych zniszczeń wynikłych z niewłaściwego użytkowania sprzętu wchodzącego w skład Systemu Jackoower – Siedlecki Rower Miejski, Klient zgadza się pokryć koszty naprawy i odtworzenia sprzętu do stanu pierwotnego, sprzed wypożyczenia lub uszkodzenia. Za wykonanie niezbędnych napraw Operator wystawi Klientowi odpowiedni rachunek lub fakturę VAT. Operator jest uprawniony do pobrania kwoty równej kosztom naprawy                          i odtworzenia z konta doładowania Klienta, na co Klient niniejszym wyraża zgodę. Wycena poszczególnych części roweru, które zostały uszkodzone z winy Klienta będzie dokonana w oparciu o Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu zwany „Koszty naprawy i odtworzenia roweru w Systemie Jackoower – Siedlecki Rower Miejski”.
  9. W przypadku niepoprawnego zwrotu roweru z winy Klienta, Klient ponosi koszty jego dalszego wypożyczenia oraz odpowiada za ewentualną kradzież i zniszczenia. W przypadku trudności ze zwrotem roweru Klient ma obowiązek skontaktować się z BOK Jackoower – Siedlecki Rower Miejski.
  10. Jakiekolwiek celowe zniszczenie własności Operatora będzie skutkować koniecznością poniesienia przez niszczącego kosztów naprawy lub odtworzenia, a w konsekwencji może skutkować wszczęciem postępowania sądowego. Operatorowi przysługuje prawo do dochodzenia pokrycia wszelkich uzasadnionych kosztów, w tym kosztów obsługi prawnej, od sprawcy uszkodzeń i zniszczeń.
  11. Klient odpowiada za ewentualne szkody powstałe w następstwie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy do pełnej wysokości, przy czym jednym z elementów szkody może być tzw. koszt odtworzenia roweru określony                      w Tabelach Opłat i Kar.
  12. Użytkownikom zabrania się przewozu rowerów Jackoower – Siedlecki Rower Miejski samochodami i innymi środkami transportu, należącymi do osób prywatnych, nie wliczając środków transportu zbiorowego.

 

 1. Rejestracja
  1. Koniecznym warunkiem korzystania z Systemu Jackoower – Siedlecki Rower Miejski jest uprzednia rejestracja Klienta oraz wniesienie Opłaty inicjalnej.
  2. Rejestracja odbywa się w portalu internetowym znajdującym się pod adresem: www.jackoower.pl . Dodatkowo dopuszcza się możliwość rejestracji poprzez kontakt telefoniczny z pracownikiem BOK Jackoower – Siedlecki Rower Miejski, Terminal Jackoower – Siedlecki Rower Miejski, a także za pomocą aplikacji mobilnej Nextbike, dostępnej na urządzeniach z systemem Windows Phone, iOS i Android.
  3. Podczas procesu rejestracji poprzez stronę www.jackoower.pl , aplikację mobilną Nextbike lub kontakt telefoniczny                  z pracownikiem BOK Jackoower – Siedlecki Rower Miejski wymagane jest podanie następujących danych osobowych:
   1. imienia i nazwiska,
   2. adresu kontaktowego, tj. miasta, ulicy wraz z nr domu/mieszkania, kodu pocztowego, kraju, adresu e-mail,
   3. numeru PESEL,
   4. numeru telefonu komórkowego,
   5. numeru karty kredytowej w przypadku płatności kartą kredytową z możliwością obciążenia,
  4. Podczas procesu rejestracji w Terminalu Jackoower – Siedlecki Rower Miejski, Klient podaje następujące dane osobowe:
   1. numer telefonu komórkowego.
   2. imię i nazwisko,
   3. numer karty kredytowej w przypadku płatności kartą kredytowej z możliwością obciążenia,

Pozostałe dane wymienione w punkcie 3, podpunkt b i c Klient ma obowiązek uzupełnić najpóźniej do 24 godzin po rejestracji. W przypadku nie wywiązania się z obowiązku uzupełnienia danych w ww. terminie, Operator zastrzega sobie prawdo do usunięcia takiego konta z bazy danych użytkowników Jackoower – Siedlecki Rower Miejski.

 1. Po zarejestrowaniu konta na wskazany adres e-mail zostanie wysłany link w celu potwierdzenia danych przez użytkownika. Po autoryzacji linku konto zostaje zweryfikowane.
 2. Konta Klientów z saldem 0 zł, zawierające nieoprawne dane osobowe, np. numer telefonu, mogą być automatycznie usuwane z bazy systemu Jackoower – Siedlecki Rower Miejski.
 3. W trakcie procesu rejestracji przy Terminalu Jackoower – Siedlecki Rower Miejski, Klient wprowadza ustalony przez siebie kod PIN. Natomiast podczas rejestracji przez stronę internetową, aplikację mobilną Nextbike oraz BOK Jackoower – Siedlecki Rower Miejski – PIN jest generowany automatycznie. Po zakończeniu rejestracji, Klient otrzymuje potwierdzenie z Systemu Jackoower – Siedlecki Rower Miejski za pomocą wiadomości tekstowej oraz e-mailowej                      o udanej rejestracji oraz swój indywidualny PIN, który wraz z podanym numerem telefonu komórkowego stanowi Identyfikator Klienta w Systemie Jackoower – Siedlecki Rower Miejski.
 4. Warunkiem zarejestrowania jest podanie prawdziwych danych, akceptacja warunków określonych w niniejszym Regulaminie oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.                o ochronie danych osobowych w celu wykonywania Umowy (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 922) Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz możliwość ich poprawienia, uzupełnienia lub zmiany. Administratorem danych osobowych jest Nextbike Polska S.A. Podmiotem uprawnionym do przetwarzania danych osobowych jest Nextbike Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, 01-756, ul. Przasnyska 6b. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji Umowy; brak podania danych osobowych uniemożliwia skorzystanie z usługi                i systemu Jackoower – Siedlecki Rower Miejski. Informacje na temat bezpieczeństwa danych osobowych są dostępne              w Polityce Prywatności Nextbike Polska, pod adresem: www.jackoower.pl Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na potrzeby działania systemów Nextbike i mogą być udostępniane innym podmiotom współpracującym z Nextbike wyłącznie w ramach obowiązujących przepisów prawa.
 5. Operator zastrzega sobie możliwość kontaktowania się z Klientem w sprawach związanych z realizacją Umowy.
 6. Klient może ponadto wyrazić zgodę na przesyłanie za pomocą sms, poczty elektronicznej materiałów informacyjnych dotyczących usług świadczonych przez Operatora w ramach Jackoower – Siedlecki Rower Miejski, a także anonimowych ankiet przesyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej, bądź udostępnianych bezpośrednio w Systemie Jackoower – Siedlecki Rower Miejski, służących zbieraniu przez Operatora od Klientów Jackoower – Siedlecki Rower Miejski danych demograficznych i profilowych niebędących danymi osobowymi (takich jak wykształcenie, zatrudnienie, wiek). Dane te wykorzystywane będą do badania preferencji Klientów i dostosowywania oferty Operatora do ich oczekiwań, jak również do analiz statystycznych i tworzenia zbiorowego wizerunku Klientów przekazywanego partnerom marketingowym Operatora. Otrzymywanie materiałów informacyjnych oraz ujawnienie ww. danych jest zawsze dobrowolne, a Klient w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania materiałów informacyjnych albo ankiet.
 7. Treść poszczególnych transakcji/wypożyczeń jest udostępniona wyłącznie stronom Umowy. Każdy Klient, który dokonał procedury rejestracji, po zalogowaniu, posiada dostęp do wszystkich swoich transakcji / wypożyczeń przez okres ich przechowywania w systemie informatycznym. Dane Klienta dotyczące poszczególnych transakcji/wypożyczeń przechowywane są przez system informatyczny Jackoower – Siedlecki Rower Miejski. Jeżeli nie ma zaległości w zakresie opłat za użytkowanie rowerów dane są usuwane niezwłocznie po złożeniu przez Klienta wniosku o ich usunięcie, nie wcześniej jednak niż po upływie 2 lat, a w przypadku wniesienia reklamacji dane te przechowywane są do wyczerpania procedury reklamacyjnej i ewentualnego postępowania nią wywołanego, rozpoznania roszczenia Klienta, dla celów dowodowych. W razie zgłoszenia w tym terminie (np. zadośćuczynienia, naprawienia szkody) – dane są przetwarzane      w czasie ustalenia ewentualnej odpowiedzialności Operatora / Klienta i wykonania zapadłego w sprawie orzeczenia.
 8. Dane osobowe są przetwarzane, przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.
 9. Operator zobowiązuje się do zachowania poufności danych osobowych i nie ujawniania ich innym podmiotom, chyba, że Klient wyraźnie go do tego upoważni, albo upoważnienie takie wynikać będzie z przepisu prawa. Zobowiązanie to pozostaje w mocy po wygaśnięciu stosunku prawnego łączącego klienta z Operatorem.
 10. W celu dostosowania treści i usług do indywidualnych potrzeb i zainteresowań Klientów, Operator używa tzw. cookies, tj. informacji zapisywanych przez serwer Serwisu na komputerze Klienta, które serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego komputera. Cookies dostarczają danych statystycznych o ruchu Klientów                            i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron Jackoower – Siedlecki Rower Miejski oraz umożliwiają sprawne świadczenie Usług. Klient w każdej chwili ma możliwość wyłączenia w swojej przeglądarce opcji przyjmowania cookies, jednakże może to spowodować utrudnienia, a nawet uniemożliwić korzystanie z Systemu Jackoower – Siedlecki Rower Miejski.
 1. Formy Płatności
  1. Płatność za usługi i produkty oferowane w ramach Systemu Jackoower – Siedlecki Rower Miejski może być dokonywana poprzez:
   1. obciążenie rachunku karty kredytowej Klienta, lub
   2. zasilenie Rachunku Przedpłaconego za pomocą przelewu bankowego lub poprzez płatność kartą płatniczą                        w szczególności przez portal www.jackoower.pl lub aplikację mobilną Nextbike;                        z którego środki będą pobierane w wysokości wynikającej z Tabel Opłat i Kar, a następnie przekazywane na rachunek Operatora.
  2. Uruchomienie zlecenia obciążenia karty kredytowej na kwotę min. 10 zł następuje w momencie rejestracji lub gdy konto nie jest aktywne. Można tego dokonać poprzez wprowadzenie numeru karty płatniczej tj.: kredytowej, obciążeniowej w Terminalu Jackoower – Siedlecki Rower Miejski, podczas kontaktu z BOK Jackoower – Siedlecki Rower Miejski, a także za pomocą aplikacji mobilnej Nextbike, dostępnej na urządzeniach z systemem iOS, Windows Phone                i Android.
  3. Wszelkie płatności są przekazywane na rachunek Operatora.
  4. Na życzenie Klienta Operator przekaże fakturę VAT tylko i wyłącznie za płatny przejazd. W tym celu Klient skontaktuje się z Operatorem drogą elektroniczną na adres e-mail Operatora, poprzez wskazanie danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT, daty i godziny wypożyczenia roweru oraz numeru roweru.
  5. Operator wyśle fakturę VAT w formie elektronicznej na adres e-mail, z którego kontaktował się Klient. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Operator może wysłać fakturę VAT na inny adres e-mail, wskazany przez Klienta.
 • Wypożyczenie
  1. Wypożyczenie roweru jest możliwe gdy Klient posiada aktywny status konta. Przez aktywny status konta rozumie się poprzez:
   1. posiadanie na Rachunku przedpłaconym minimalnej kwoty 10 zł brutto, poprzez zasilenie przelewem lub jednorazową wpłatą przy użyciu karty płatniczej,
   2. zdefiniowanie jako formy płatności karty kredytowej z możliwością obciążenia, przy terminalu, poprzez aplikację mobilną Nextbike lub poprzez kontakt z BOK Jackoower – Siedlecki Rower Miejski, z której to środki pobierane są automatycznie.
  2. Wypożyczenie roweru jest możliwe w dowolnej Stacji Jackoower – Siedlecki Rower Miejski po uprzednim uruchomieniu Terminala Jackoower – Siedlecki Rower Miejski, zalogowaniu się oraz postępowaniu zgodnie z wyświetlanymi na urządzeniu Terminala Jackoower – Siedlecki Rower Miejski komunikatami. Zwolnienie elektrozamka jest sygnalizowane odpowiednim komunikatem wyświetlanym na Terminalu Jackoower – Siedlecki Rower Miejski oraz sygnałem dźwiękowym. Wypożyczenia można dokonać również przy pomocy aplikacji mobilnej Nextbike, dostępnej na urządzeniach z systemem: WindowsPhone, iOS i Android, telefonicznie – dzwoniąc pod numer podany na terminalu: +48 25 748 43 43
  3. Wypożyczenie rozpoczyna się w momencie zakończenia procedury wypożyczenia opisanej w pkt. 2.
  4. Podczas wypożyczenia Klient otrzymuje numer do zamka szyfrowego w wypożyczanym rowerze za pośrednictwem Terminala Jackoower – Siedlecki Rower Miejski, aplikacji Nextbike lub poprzez kontakt z BOK Jackoower – Siedlecki Rower Miejski. Numer ten do czasu zwrotu roweru można potwierdzić w Terminalu Jackoower – Siedlecki Rower Miejski, aplikacji Nextbike oraz poprzez kontakt z BOK Jackoower – Siedlecki Rower Miejski. Klient zobowiązuje się upewnić, że rower posiada linkę zabezpieczającą, zwaną także obejmą, przed wypożyczeniem. W przypadku jej braku Klient zobligowany jest skontaktować się z BOK Jackoower – Siedlecki Rower Miejski i poinformować o jej braku.
  5. Obowiązkiem Klienta jest upewnienie się przed jazdą, że rower jest przydatny do umówionego użytku, w szczególności, że opony roweru są napompowane, a hamulce sprawne. Po odbezpieczeniu roweru, Klient jest zobowiązany zabezpieczyć linkę w sposób uniemożliwiający jej wkręcenie się w koło.
  6. W przypadku stwierdzenia podczas wypożyczenia lub używania roweru jakiejkolwiek usterki roweru Klient zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia problemu do BOK Jackoower – Siedlecki Rower Miejski i odstawienia roweru do najbliższej Stacji Jackoower – Siedlecki Rower Miejski.
  7. Wypożyczenie i korzystanie przez Klienta z niesprawnego roweru może skutkować jego odpowiedzialnością za usterki lub szkody z tego wynikające, w przypadku gdy Klient mógł dostrzec niesprawność roweru.
  8. Rekomenduje się, aby Klient w trakcie wypożyczenia posiadał zdolny do wykonywania połączeń, z BOK Jackoower – Siedlecki Rower Miejski, telefon komórkowy.
  9. Koszyk zamontowany z przodu roweru jest dostosowany wyłącznie do przewożenia lekkich przedmiotów. W celu zachowania bezpieczeństwa oraz w obawie przed zniszczeniem roweru, nie wolno wkładać tam żadnych ciężkich rzeczy. Maksymalna masa wkładu do koszyka nie może przekraczać 5 kg. Przedmioty wkładane do koszyka nie mogą wystawać ponad obręcz kosza, nie powinny również zawierać żadnych ostrych krawędzi. Jeśli wypadek nastąpi z przyczyn niewłaściwego wykorzystania koszyka, Klient ponosi odpowiedzialność oraz koszty z tego wynikające. Operator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia oraz pozostawienie przewożonych w koszyku towarów lub przedmiotów.
  10. Maksymalne obciążenie roweru przeznaczonego do użytku przez 1 osobę, nie może przekroczyć 120 kg.
  11. W przypadku jakichkolwiek problemów z wypożyczeniem lub zwrotem roweru ze Stacji Jackoower – Siedlecki Rower Miejski, Klient jest zobowiązany do kontaktu telefonicznego z BOK Jackoower – Siedlecki Rower Miejski. Pracownik BOK Jackoower – Siedlecki Rower Miejski poinformuje Klienta o dalszej procedurze działania. Wypożyczony rower powinien być użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem. Rower Jackoower – Siedlecki Rower Miejski jako środek transportu miejskiego służy do przemieszczania się w Strefie użytkowania. Nie wolno używać rowerów Jackoower – Siedlecki Rower Miejski w celu wycieczek górskich, skoków, sztuczek kaskaderskich, nie wolno ścigać się oraz wykorzystywać roweru dla ciągnięcia lub pchania czegokolwiek.
  12. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności skutkującego powstaniem szkody na rzecz Operatora, Operator zastrzega sobie prawo blokady konta Klienta do czasu wyjaśniania sprawy.
 • Czas trwania wypożyczenia
  1. Klient ma obowiązek zwrócić rower najpóźniej z upływem dwunastej godziny wypożyczenia.
  2. Przekroczenie dwunastu godzin czasu jednorazowego wypożyczenia powoduje naliczenie opłat i kar, zgodnie z Tabelami Opłat i Kar, opłaty stanowiącej sumę płatności za 12 godzin wypożyczenia wraz z dodatkową opłatą w wysokości 200zł.
 1. Naprawy i Awarie
  1. Wszelkie awarie powinny być zgłaszane telefonicznie do BOK Jackoower – Siedlecki Rower Miejski maksymalnie w ciągu 12 godzin od wypożyczenia roweru w systemie. W przypadku każdej awarii uniemożliwiającej dalszą jazdę, Klient jest zobowiązany zatrzymać się i powiadomić telefonicznie BOK Jackoower – Siedlecki Rower Miejski oraz odprowadzić rower do najbliższej Stacji Jackoower – Siedlecki Rower Miejski.
  2. Zabronione jest samodzielne dokonywanie jakichkolwiek napraw, modyfikacji, wymiany części w wypożyczonym rowerze. Jedynym uprawnionym podmiotem do tych działań jest Operator Systemu Jackoower – Siedlecki Rower Miejski.
  3. Na Kliencie ciąży obowiązek posiadania możliwości nawiązania kontaktu z BOK Jackoower – Siedlecki Rower Miejski przez cały czas wypożyczenia roweru.
 2. Zwrot
  1. Klient zobowiązany jest do wpięcia roweru do stojaka w taki sposób, by adapter zamontowany do widelca roweru wprowadzić do elektrozamka będącego integralną częścią stojaka i przytrzymania roweru do czasu automatycznego zamknięcia blokady. Automatyczne zamknięcie blokady sygnalizowane jest sygnałem dźwiękowym oraz fizycznym zamknięciem roweru w zamku. Na Kliencie spoczywa obowiązek poprawnego zabezpieczenia i zwrócenia roweru                    w systemie. W przypadku trudności ze zwrotem roweru Klient jest zobowiązany do skontaktowania się całodobową Infolinią.
  2. W przypadku braku możliwości wpięcia roweru do elektrozamka (np. brak wolnego stojaka w Stacji Jackoower – Siedlecki Rower Miejski lub awarii Stacji Jackoower – Siedlecki Rower Miejski) Użytkownik jest zobowiązany do zwrotu roweru przy użyciu zamka szyfrowego, przypinając rower do stojaka lub innego roweru znajdującego się w Stacji Jackoower – Siedlecki Rower Miejski, zablokowania zamka, naciśnięcia przycisku „Zwrot” na części elektronicznej Terminala Jackoower – Siedlecki Rower Miejski oraz postępowania zgodnie z instrukcją na wyświetlaczu. Po zablokowaniu zamka Klient może też zwrócić rower za pomocą aplikacji Nextbike lub poprzez kontakt z BOK Jackoower – Siedlecki Rower Miejski.
  3. W przypadku niepoprawnego zwrotu roweru, o którym mowa w punktach X.1. oraz X.2. Klient ponosi koszty jego dalszego wypożyczenia oraz odpowiada za ewentualną kradzież.
  4. W przypadku, gdy podczas wypożyczenia roweru dojdzie do wypadku lub kolizji, Klient zobowiązuje się spisać oświadczenie lub wezwać na miejsce zdarzenia Policję. Ponadto w przypadku wystąpienia powyższego zdarzenia, Klient zobligowany jest poinformować o powyższym BOK Jackoower – Siedlecki Rower Miejski maksymalnie do 24 godzin od zdarzenia.
 3. Opłaty
  1. Opłaty naliczane są według stawek podanych w Tabelach Opłat i Kar, będących załącznikiem do Regulaminu, dostępnych na www.jackoower.pl oraz na Terminalach Jackoower – Siedlecki Rower Miejski. Podstawą wyliczenia opłaty jest liczba minut wypożyczenia liczona od momentu wypożyczenia roweru w Terminalu Jackoower – Siedlecki Rower Miejski, poprzez aplikację mobilną Nextbike, kontakt z BOK Jackoower – Siedlecki Rower Miejski do czasu wpięcia roweru w elektrozamek lub uzyskania potwierdzenia z Systemu Jackoower – Siedlecki Rower Miejski o przyjęciu zwrotu roweru.
  2. Opłaty za korzystanie z wypożyczalni są zróżnicowane i uzależnione od długości czasu wypożyczenia roweru. Opłata za jednorazowe wypożyczenie jest sumą należności za kolejne przedziały czasowe, np. koszt 150 – minutowego wypożyczenia wynosi 6 zł.
  3. Czas naliczania opłat jest podzielony na jednogodzinne okresy za wyjątkiem pierwszej godziny wypożyczenia, podczas której wydziela się okres pierwszych 20 minut.
  4. W przypadku, gdy naliczone opłaty za jazdę przekraczają posiadane środki, Klient ma obowiązek doładować swój Rachunek przedpłacony co najmniej do salda równego 0 zł w terminie 7 dni. W przypadku nieuregulowania należności, Operator zastrzega sobie prawo do podjęcia odpowiednich kroków prawnych przeciwko Klientowi mających na celu uzyskania zapłaty z tytułu wykonanej Umowy. Operator ma prawo do naliczania odsetek ustawowych od zaległych kwot od dnia wymagalności do dnia faktycznego dokonania płatności w pełnej wysokości.
  5. Zwrot środków pozostałych na koncie może być dokonany po rozwiązaniu Umowy. W trakcie trwania Umowy                            z Operatorem Systemu Jackoower – Siedlecki Rower Miejski kwoty doładowania nie podlegają zwrotowi.
  6. W przypadku otrzymania bonu gratyfikacyjnego lub promocyjnego, kwota doładowania konta Klienta oraz jej przeznaczenie ustalana są przez Operatora i jest ona bezzwrotna tzn. nie ma możliwości wypłacenia środków. Środki                z takiego doładowania wykorzystywane są w pierwszej kolejności, przed środkami wpłaconymi przez Klienta.                          W przypadku Bonów promocyjnych szczegóły dotyczące kwoty, terminu ważności i powodu przyznania określane są                w aktualnym regulaminie promocji dostępnym na stronie systemu.
 • Odpowiedzialność
 1. Operator realizuje usługi związane z obsługą Jackoower – Siedlecki Rower Miejski i ponosi odpowiedzialność za jego należyte funkcjonowanie.
 2. Operator ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy chyba, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które Operator odpowiedzialności nie ponosi.
 3. Wszelkie roszczenia i wynikające z nich reklamacje Klienci powinni kierować pod adresem Operatora na adres mailowy bok@jackoower.pl lub listownie na adres Nextbike Polska S.A., ul. Przasnyska 6b, 01-756 Warszawa.
 • Reklamacje
  1. Zalecany termin złożenia reklamacji wynosi 14 dni od daty zdarzenia, będącego przyczyną reklamacji.
  2. Wszystkie reklamacje dotyczące usług świadczonych na podstawie Regulaminu można składać:
 1. drogą elektroniczną na adres e-mail: bok@jackoower.pl,
 2. pocztą na adres pocztowy Operatora podany w punkcie I.3,
 3. osobiście w siedzibie Operatora, Nextbike Polska, ul. Przasnyska 6b, 01-756 Warszawa.
  1. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Operator zwraca się z prośbą do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
  2. Reklamacje, które nie zawierają danych takich jak: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, pozwalających na identyfikację Klienta, Operator pozostawi bez rozpoznania.
  3. Zgłoszenie Reklamacji nie zwalnia Klienta z obowiązku terminowej realizacji zobowiązań wobec Operatora.
  4. Operator rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania lub uzupełnienia, a w sprawach szczególnie skomplikowanych w terminie do 30 dni. W przypadku konieczności uzupełnienia reklamacji, termin do rozpatrzenia reklamacji zaczyna biec od dnia doręczenia do Operatora dokumentów uzupełniających lub dodatkowych wyjaśnień/informacji. W przypadku niemożności dotrzymania terminu rozpatrzenia reklamacji, Operator poinformuje Klienta o opóźnieniu, wskazując przyczynę opóźnienia (okoliczności, które muszą zostać ustalone) i przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji.
  5. Klient wyraża zgodę na to, by odpowiedź na reklamację wysyłana została pocztą elektroniczną lub pocztą na adres korespondencyjny w sposób wskazany w reklamacji. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Operator może wysłać odpowiedź na inny adres e-mail, wskazany przez składającego reklamację.
  6. Rozpatrzenie reklamacji polega na identyfikacji problemu, ocenie jego zasadności oraz rozstrzygnięciu problemu zgłoszonego przez Klienta lub podjęciu stosownych działań w celu usunięcia ewentualnych nieprawidłowości, przyczyn ich powstania oraz udzieleniu wyczerpującej, profesjonalnej w formie i treści odpowiedzi.
  7. BOK Jackoower – Siedlecki Rower Miejski udziela odpowiedzi, która zawiera stanowisko Operatora w sprawie reklamacji, uzasadnienie oraz informację o trybie odwoławczym.
  8. Klient ma prawo odwołania się od decyzji wydanej przez BOK Jackoower – Siedlecki Rower Miejski. Odwołania powinny być wysyłane niezależnie od sposobu dostarczenia – list, e-mail – nie później niż w terminie 14 dni od doręczenia Klientowi decyzji, od której chce się odwołać. Odwołanie będzie rozpatrzone w terminie 14 dni od dnia jego wpłynięcia do BOK Jackoower – Siedlecki Rower Miejski.
  9. Klient może:
 4. skierować odwołanie od decyzji Operatora bezpośrednio do BOK Jackoower – Siedlecki Rower Miejski w  ciągu 14 dni od daty otrzymania odpowiedzi na reklamację;
 5. wystąpić z powództwem do właściwego sądu powszechnego.
  1. Operator nie przewiduje możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
  2. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004                          i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), Operator niniejszym udostępnia łącze elektroniczne do internetowej platformy ODR (online dispute resolution): https://webgate.ec.europa.eu/odr. Platforma ODR umożliwia pozasądowe rozstrzyganie sporów między przedsiębiorcami i konsumentami. Rozstrzyganie sporów tą metodą ma charakter dobrowolny.
 • Odstąpienie od Umowy
  1. Klient może odstąpić od Umowy zawartej z Operatorem – na podstawie przepisów prawa, bez podania przyczyny,                  w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Termin uznaje się za zachowany jeśli przed jego upływem klient wyśle oświadczenie o odstąpieniu od Umowy.
  2. Klient może odstąpić od Umowy poprzez:
   1. przesłanie do Operatora na adres email: bok@jackoower.pl oświadczenia o odstąpieniu od Umowy,
   2. przesłanie do Operatora na adres pocztowy podany w punkcie I.3 pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. W tym celu Klient może skorzystać z formularza odstąpienia od Umowy zawartego w załączniku nr 2 do ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 ze zm.), jednak nie jest to obowiązkowe.
  3. W przypadku odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą. W razie odstąpienia od Umowy każda ze stron ma obowiązek zwrócić drugiej wszystko, co otrzymała na mocy Umowy. Zwrot świadczeń następuje najpóźniej                w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Operatora oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Zwrot środków jest dokonywany na wskazany przez klienta w wypowiedzeniu numer rachunku bankowego, chyba, że Klient zgodził się na inne rozwiązanie. Inne rozwiązanie powinno być wskazane przez Klienta w składanym oświadczeniu.
  4. W przypadku odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą, jednak Strony wyłączają możliwość odstąpienia od Umowy w części, w jakiej została ona zrealizowana. Odstąpienie od Umowy w całości skutkuje usunięciem danych osobowych Klienta przez Operatora.
 1. Wypowiedzenie Umowy na wniosek Klienta
  1. Klient ma prawo wypowiedzieć Umowę. Wypowiedzenie w formie pisemnej należy przesłać na adres elektroniczny: bok@jackoower.pl lub adres pocztowy Operatora: Nextbike Polska S.A ul. Przasnyska 6b, 01-756 Warszawa.
  2. Rozwiązanie Umowy następuje w terminie 14 dni od daty doręczenia wypowiedzenia Operatorowi, pod warunkiem uzupełnienia przez Klienta w powyższym terminie środków na Rachunku przedpłaconym do salda 0 zł. Brak uzupełnienia środków w powyższym terminie powoduje bezskuteczność wypowiedzenia Umowy.
  3. Jeżeli środki na Rachunku przedpłaconym przekraczają 0 zł w dniu rozwiązania Umowy, zostaną one zwrócone na rachunek bankowy wskazany przez Klienta, chyba że w Wypowiedzeniu Umowy, Klient zgodził się na inne rozwiązanie. Inne rozwiązanie powinno być wskazane przez Klienta w składanym oświadczeniu. Zwrot środków nastąpi maksymalnie w terminie 30 dni od daty rozwiązania Umowy. Zwracana kwota zostanie pomniejszona o koszty przelewu.
 • Postanowienia końcowe
  1. Akceptacja niniejszego Regulaminu oraz wypożyczenie roweru są równoznaczne z: oświadczeniem o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne poruszanie się na rowerze; umiejętnością jazdy na rowerze; posiadaniem wymaganych przepisami prawa uprawnieniami oraz znajomością przepisów ruchu drogowego.
  2. Operator zastrzega sobie prawo rozwiązania Umowy z 14 dniowym okresem wypowiedzenia, gdy Klient łamie postanowienia niniejszego Regulaminu (np. brak akceptacji nowego Regulaminu, niezwrócenie roweru w wymaganym terminie), zaś Klientowi przysługują, w stosunku do Operatora, roszczenia związane ze zwrotem środków na Rachunku Przedpłaconym, o ile wcześniej nie zostały wykorzystane przez Operatora na pokrycie wymagalnych zobowiązań obciążających Klienta.
  3. Operator jest uprawniony do wprowadzenia zmian w Regulaminie lub Polityce Prywatności ze skutkiem na przyszłość. Informacja o zmianach do niniejszego Regulaminu lub Polityki Prywatności będzie przesyłana na adres e-mail Klienta podany podczas rejestracji. Brak pisemnej informacji o braku akceptacji zmiany Regulaminu lub Polityki Prywatności przez Klienta, przesłanej do BOK Jackoower – Siedlecki Rower Miejski w terminie 14 dni od dnia jej wysłania do Klienta, oznacza akceptację wprowadzonych zmian w Regulaminie lub Polityki Prywatności przez Klienta.
  4. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa                              w szczególności Kodeks Cywilny oraz ustawa Prawo o ruchu drogowym.
  5. W przypadku rozbieżności pomiędzy wersją polską a obcojęzyczną wersją językową Regulaminu, podstawą interpretacji będzie wersja polska Regulaminu.

 

 

Tabele Opłat i Kar Systemu Jackoower – Siedlecki Rower Miejski

Załącznik nr1
Taryfy Opłat i Kar za wynajęcie roweru w ramach systemu Jackoower – Siedlecki Rower Miejski

 

 

Czas trwania wynajęcia

 

Kwota opłaty brutto

Do 15 minut 0zł
Od 16 do 60 minuty 1zł
Druga godzina 2zł
Trzecia godzina 3zł
Czwarta i każda następna godzina 4zł
Opłata za przekroczenie 12 godzin wypożyczenia 200zł
Powiadomienie listowne odnośnie naruszenia Regulaminu 10zł
Kradzież, utrata lub całkowite zniszczenie roweru 2000zł
Opłata inicjalna 10zł
Odebranie roweru z innej lokalizacji niż stacja 50 PLN + 5PLN *km

Podane w Tabeli opłaty zawierają podatek VAT


           

 

Załącznik nr 2 Koszty naprawy i odtworzenia roweru w Systemie Jackoower – Siedlecki Rower Miejski.

NAZWA j.m. CENA* VAT 23% OGÓŁEM
Adapter widelca szt. 84,00 zł 19,32 zł 103,32 zł
Błotnik przód szt. 9,50 zł 2,19 zł 11,69 zł
Błotnik tył szt. 9,50 zł 2,19 zł 11,69 zł
Chip szt. 24,78 zł 5,70 zł 30,48 zł
Dętka 26 x 2.125 szt. 8,40 zł 1,93 zł 10,33 zł
Dzwonek szt. 3,60 zł 0,83 zł 4,43 zł
Dźwignia hamulca, prawa strona szt. 9,92 zł 2,28 zł 12,20 zł
Fajka TP-06 Alu. Regulowana/Srebrna szt. 0,60 zł 0,14 zł 0,74 zł
Hamulec rolkowy szt. 134,90 zł 31,03 zł 165,93 zł
Kierownica szt. 17,81 zł 4,10 zł 21,91 zł
Klocki hamulcowe szt. 4,70 zł 1,08 zł 5,78 zł
Komplet hamulców (szczęki) szt. 15,57 zł 3,58 zł 19,15 zł
Korba lewa szt. 19,50 zł 4,49 zł 23,99 zł
Korba z zębatką szt. 28,00 zł 6,44 zł 34,44 zł
Kostka elektryczna szt. 6,30 zł 1,45 zł 7,75 zł
Koszyk szt. 8,85 zł 2,04 zł 10,89 zł
Lampka przód szt. 19,93 zł 4,58 zł 24,51 zł
Lampka tył szt. 11,63 zł 2,67 zł 14,30 zł
Linka (cięgno) hamulca szt. 2,46 zł 0,57 zł 3,03 zł
Linka (cięgno) przerzutki szt. 1,90 zł 0,44 zł 2,34 zł
Łańcuch szt. 5,70 zł 1,31 zł 7,01 zł
Mocowanie koszyka szt. 18,06 zł 4,15 zł 22,21 zł
Mocowanie osłony łańcucha szt. 6,72 zł 1,55 zł 8,27 zł
Odblask tylny szt. 1,59 zł 0,37 zł 1,96 zł
Opona 26 x 2.125 szt. 27,41 zł 6,30 zł 33,71 zł
Osłona bagażnika(tył) szt. 24,61 zł 5,66 zł 30,27 zł
Osłona łańcucha szt. 5,70 zł 1,31 zł 7,01 zł
Pancerz linki hamulca m.b. 1,67 zł 0,38 zł 2,05 zł
Pancerz przerzutki m.b. 2,11 zł 0,49 zł 2,60 zł
Para pedałów szt. 13,26 zł 3,05 zł 16,31 zł
Piasta przód(dynamo) szt. 164,90 zł 37,93 zł 202,83 zł
Piasta tylna szt. 130,05 zł 29,91 zł 159,96 zł
Popychacz do przerzutki szt. 8,87 zł 2,04 zł 10,91 zł
Przednie koło z dynamem szt. 196,00 zł 45,08 zł 241,08 zł
Przerzutka z modułem sterującym szt. 20,40 zł 4,70 zł 25,10 zł
Przewody oświetlenia m.b. 5,12 zł 1,18 zł 6,30 zł
Rama rowerowa szt. 457,38 zł 105,20 zł 562,58 zł
Rękojeść lewa szt. 5,49 zł 1,26 zł 6,75 zł
Rękojeść prawa szt. 4,71 zł 1,08 zł 5,79 zł
Siodło szt. 15,30 zł 3,52 zł 18,82 zł
Skrzydełka reklamowe szt. 33,60 zł 7,73 zł 41,33 zł
Stery kierownicy szt. 5,69 zł 1,31 zł 7,00 zł
Stopka / Podpórka szt. 14,40 zł 3,31 zł 17,71 zł
Support 115mm szt. 12,56 zł 2,89 zł 15,45 zł
Szprycha przód szt. 0,27 zł 0,06 zł 0,33 zł
Szprycha tył szt. 0,27 zł 0,06 zł 0,33 zł
Sztyca szt. 15,63 zł 3,59 zł 19,22 zł
Śruba hamulca rolkowego szt. 19,90 zł 4,58 zł 24,48 zł
Śruba regulacyjna dźwigni hamulca szt. 0,62 zł 0,14 zł 0,76 zł
Tylne koło 3 biegowe szt. 148,50 zł 34,16 zł 182,66 zł
Widelec szt. 43,00 zł 9,89 zł 52,89 zł
Wspornik kierownicy szt. 16,93 zł 3,89 zł 20,82 zł
Zacisk sztycy szt. 6,00 zł 1,38 zł 7,38 zł
Zamek szyfrowy ABUS szt. 56,10 zł 12,90 zł 69,00 zł
Elektrozamek szt. 672,00 zł 154,56 zł 826,56 zł

*Może ulec zmianie.

 

Zgody dla użytkowników:

  • Przeczytałem/łam i akceptuję Regulaminy systemów rowerów miejskich, których Operatorem jest Nextbike Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Przasnyska 6B, 01-756 Warszawa(wszystkie regulaminy znajdują się w tym miejscu)*.
  • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu powyżej przez Nextbike Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Przasnyska 6B, 01-756 Warszawa w celu korzystania z systemów rowerów miejskich, określonych w regulaminach systemów. *
  • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym również w przyszłości, dla celów marketingowych, w tym otrzymywania za pomocą wiadomości sms oraz poczty elektronicznej materiałów informacyjnych dotyczących usług świadczonych przez Nextbike Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Przasnyska 6B, 01-756 Warszawa, określonych w regulaminach systemów.
  • Wyrażam zgodę na przesyłanie mi informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, ze zm.) na podany przeze mnie adres e-mail i/lub numer telefonu przez Nextbike Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Przasnyska 6B, 01-756 Warszawa, w imieniu własnym lub na zlecenie jej partnerów biznesowych.
  • Wyrażam zgodę na przekazywanie treści marketingowych na podany przeze mnie numer telefonu, adres e-mail, w tym przy użyciu automatycznych systemów wywołujących, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 243, ze zm.), przez Nextbike Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Przasnyska 6B, 01-756 , w Warszawa, w imieniu własnym lub na zlecenie jej partnerów biznesowych.

 

KLAUZULA

Administratorem Danych Osobowych, zbieranych w powyższym formularzu jest Nextbike Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, 01-756, ul. Przasnyska 6b, KRS 0000646950, NIP: 895-198-10-07, REGON: 021336152 Nextbike Polska S.A. przetwarza dane osobowe podane w powyższym formularzu w celu związanym z wykonaniem umowy, tj. usług świadczonych przez Operatora określonych w Regulaminie Systemu, na podstawie z art. 23 ust. 1 pkt. 3 Ustawy o ochronie danych osobowych oraz celach związanych z marketingiem produktów i usług własnych na podstawie określonej w art. 23 ust. 1 pkt. 5 Ustawy o ochronie danych osobowych, a także w zakresie i celu przetwarzania danych osobowych, na które osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 922.). Podanie wyżej wymienionych danych osobowych jest dobrowolne. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści jej danych, możliwości ich poprawiania oraz tego, że zgoda na ich przetwarzanie może być odwołana w każdym czasie lub, że może być wyrażony sprzeciw wobec przetwarzania danych – co skutkować będzie natychmiastowym usunięciem danych osobowych.